ВСІ РОЗДІЛИ » II. Виборчі комісії та організація їх роботи » Тема 08. Організація роботи виборчих комісій

8.1. Основні засади організації роботи ВК


Скорочення:

Виборчі комісії – ВК;

Центральна виборча комісія – ЦВК;

Територіальна виборча комісія – ТВК;

Дільнична виборча комісія – ДВК;

Засоби масової інформації -ЗМІ.


1. ВК діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлені Конституцією України, Кодексом та законами України (ч.3 ст. 32 Кодексу).


2. Порядок організації роботи ВК нижчого рівня визначається ЦВК відповідно до Кодексу (п.2 ч.1 ст.36 Кодексу). Даний порядок визначений Постановою ЦВК № 173 від 10.08.2020 "Про порядок організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів" (далі по темі - Порядок організації роботи).


- спрямований на забезпечення однакового застосування положень Кодексу з питань організації роботи ВК (крім ЦВК) з усіх типів виборів;
- встановлює єдиний порядок роботи з документами, пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами з моменту їх створення або надходження до відправлення чи передачі на зберігання до відповідної державної архівної установи.

3. ВК є спеціальними колегіальними органами (ч.1 ст.33 Кодексу), які уповноважені організовувати підготовку та проведення виборів і забезпечувати реалізацію виборчих прав громадян України, додержання та однакове застосування виборчого законодавства.


Принцип колегіальності в роботі ВК, є фундаментальним принципом організації їх роботи. Адже склад ВК формується з представників різних політичних сил, суб’єктів виборчого процесу, а колегіальний розгляд та вирішення питань є запорукою прийняття комісіями політично не заангажованих рішень та запобіжником від фальсифікації результатів виборів. Тим самим принцип колегіальності є однією з процесуальних гарантій демократичних виборів.
4. Засідання ВК, як правило, плануються з огляду на потребу, згідно з установленими виборчим законодавством календарними строками заходів щодо підготовки та проведення виборів, здійснення окремих виборчих процедур, реалізації інших повноважень ВК відповідно до законів (п.2.4 Порядку організації роботи).

5. Діяльність ВК здійснюється публічно і відкрито. Для цього ВК, що організовують підготовку та проведення відповідних виборів (п.1.14 Порядку організації роботи):

- інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про виборчі округи і виборчі дільниці, про основні права виборців (у т.ч. про право оскарження протиправних рішень, дій чи бездіяльності ВК та їх членів, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб, які порушують або обмежують виборчі права);

- забезпечують можливість для ознайомлення виборців, інших суб’єктів відповідного виборчого процесу зі списками виборців, передвиборними програмами партій (організацій партій), кандидатів, виборчими списками партій (організацій партій), відомостями про кандидатів;

- роз’яснюють виборцям порядок голосування, у тому числі порядок заповнення виборчих бюлетенів;
- оприлюднюють підсумки голосування та результати відповідних виборів;
- надають іншу інформацію у випадках та в порядку, передбачених Кодексом.

6. Основною формою роботи виборчої комісії (ТВК, ДВК) є засідання (п.3 ч.1 ст.36 Кодексу, п.2.1 Порядку організації роботи), яке:

- є повноважним за умови присутності більше половини членів комісії від складу цієї комісії (ч.4 ст.36 Кодексу, п.2.3 Порядку організації роботи);

- скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. У разі необхідності засідання ВК може бути скликане за рішенням ВК вищого рівня (п.3 ч.1 ст.36 Кодексу, п.п.3.1, 3.3 Порядку організації роботи).

На письмову вимогу третини складу ВК голова або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги (п.3 ч.1 ст.36 Кодексу, п.3.2 Порядку організації роботи).
- скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний (ч.5 ст.36 Кодексу, п.3.2 Порядку організації роботи).

Повідомлення про засідання може здійснюватися телефоном, електронною поштою чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку. Особа вважається повідомленою, зокрема, у разі надсилання відповідної інформації на її контактний номер телефону, зазначений у поданні до складу відповідної ВК (п.2 ч.5 ст.36 Кодексу). Відомості щодо повідомлення членів ВК про засідання (час і спосіб повідомлення) фіксуються в окремому журналі або додаються до протоколу засідання (п.3.4 Порядку організації роботи).

Водночас, Кодекс також визначає інші форми роботи виборчих комісій, до прикладу:

- ознайомлення виборців з попереднім списком виборців у приміщенні ДВК (ч.1 ст.42 Кодексу);
- організація та проведення голосування (ст.ст.246-249 Кодексу).

Голосування відбувається НЕ у режимі засідання комісії (п.4. ч.1 ст.36 Кодексу).
- для ДВК- надсилання або доставляння кожному виборцю іменного запрошення із зазначенням дати проведення голосування, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування (ч.2 ст.42 Кодексу);


Документування діяльності ВК здійснюється державною мовою (п.1.18 Порядку організації роботи)
8. Рішення ВК приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії після його розгляду та обговорення на засіданні (ч.12 ст.36 Кодексу, п. 9.2 Порядку організації роботи), крім таких випадків:

- якщо на засіданні ТВК або ДВК у день голосування (зокрема, при підрахунку голосів, встановленні підсумків голосування в межах виборчого округу) присутні менше ніж 2/3 членів комісії від її складу - рішення комісії приймається не менше ніж 2/3 голосів від числа членів, присутніх на засіданні комісії (п.3 ч.12 ст. 36 Кодексу, аб.2 п.9.2 Порядку організації роботи);
- якщо особи, які мають право бути на присутніми на засіданні виборчої комісії без дозволу чи запрошення (крім членів комісій вищого рівня або за запрошенням (ч.8 ст.36 Кодексу), протиправно перешкоджають проведенню засідання - виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення їх права присутності не менше ніж 2/3 голосів від складу комісії присутніх на засіданні (ч.10 ст.36 Кодексуп.6.8 Порядку організації роботи).

9. Незважаючи на колегіальну природу виборчої комісії, член ТВК або ДВК, який бере участь у засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право висловити окрему думку (ч.13 ст. 36 Кодексу, п.8.9 Порядку організації роботи), яка додається до протоколу відповідного засідання комісії.

10. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття (п.2 ч.12 ст.36 Кодексу, п.9.3 Порядку організації роботи).

11. Рішення ВК, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами та учасниками виборчого процесу (ч.14 ст.36 Кодексу, п.9.4 Порядку організації роботи).

12. Рішення ВК, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня (ЦВК - для ТВК, ТВК - для ДВК) або визнане протиправним та скасоване судом із тим, що ВК вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання (ч.15 ст.36 Кодексу).

13. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення власних повноважень, ВК (а у разі утворення - територіальні представництва ЦВК) можуть залучати, на підставі цивільно-правових угод, відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників (ч.10 ст.33 Кодексу).

Ніхто не має права втручатися у діяльність ВК, крім передбачених законодавством випадків (ч.4 ст.32 Кодексу)


Перейти до наступної підтеми:

8.2. Повноваження членів виборчої комісії в організації їх роботи

Додаткові документи Attachments
Ця стаття не містить додаткових документів.